Algemene Voorwaarden

Uiteraard spelen ook bij ons instituut rechten en plichten voor jou en voor ons. Reden waarom wij deze algemene voorwaarden hebben opgesteld. Hierdoor is voor iedereen helder wat deze rechten en plichten zijn en hoe wij hiermee omgaan. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tussen jou en ons. Heb je vragen over deze algemene voorwaarden, stel ze gerust.

A.    ALGEMENE BEPALINGEN

artikel 1. Definities en begrippen in deze voorwaarden

 1. Maylight/Wij:  de vennootschap onder firma Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training, de gebruikster van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Rijnstraat 101, 3441 BS te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55613225
 2. Jij: de wederpartij van Maylight, dus bijvoorbeeld de cursist.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst inzake het geven van cursussen, opleidingen en verkoop van aanverwante zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Deze zal meestal worden gevormd door het aanmeldingsformulier en de bevestiging vanuit Maylight.
 4. Diensten: werkzaamheden die Maylight in opdracht en/of ten behoeve van jou verricht, zoals onder meer het geven van opleidingen, cursussen, trainingen en het organiseren van een platform.
 5. Cursus/Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van Maylight verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen.
 6. Examen: een door of vanwege Maylight of door een derde af te nemen examen volgend op een Cursus.
 7. Consument: de koper die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Maylight georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Verzending: het door Maylight aan jou toezenden van een product in fysieke vorm (al of niet op elektronische gegevensdrager) of via een elektronisch communicatienetwerk.
 10. Website: De internetsite www.maylight.nl
 11. Webshop: de webshop op shop.maylight.nl
 12. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Maylight houdt zich aan de wettelijke bedenktijd van 14 dagen ná de bevestiging van inschrijving.
 13. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 14. Tijdelijke Inschrijving: De status van een inschrijving voor een opleiding, module en/of workshop aangeboden en uitgevoerd door Maylight ISMT binnen de periode van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen ná de inschrijfdatum voor de opleiding, module en/of workshop, zoals aangegeven op de automatische bevestiging van inschrijving.
 15. Definitieve Inschrijving: De status van een inschrijving voor een opleiding, module en/of workshop aangeboden en uitgevoerd door Maylight ISMT ná de periode van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen ná de inschrijfdatum voor de opleiding, module en/of workshop, zoals aangegeven op de automatische bevestiging van inschrijving.
 16. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Maylight.

artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Maylight en jou waarop Maylight deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Maylight houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Maylight, voor de uitvoering waarvan door Maylight derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Maylight en jij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van jouw eventuele inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer in deze Voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 8. Als Maylight niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Het betekent ook niet dat Maylight in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 9. Maylight behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Maylight of per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 10. Indien jij een voor jouw negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dien je voor de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden Maylight hierover te informeren. Maylight kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor jou niet meer zal gelden. Indien Maylight de wijziging niet wenst in te trekken ben je gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 11. De in deze Voorwaarden genoemde bijzondere afdelingen B t/F prevaleren boven de algemene afdelingen A en F t/m H.
 12. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De algemene aanbiedingen die door Maylight worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Maylight kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge inschrijving of opdracht bij Maylight en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Maylight.
 4. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 5. Je bent niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Alle diensten van Maylight worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Maylight uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Maylight het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. Bij het inschakelen van derden zal Maylight uiteraard de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Maylight is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke Overeenkomst met Maylight de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens jou te aanvaarden.
 4. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat alle gegevens, waarvan Maylight aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Maylight worden verstrekt.

artikel 5. Communicatie 

 1. Jij en Maylight komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Maylight, dan wel tussen Maylight en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Maylight, is Maylight niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Maylight. 
 3. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Maylight niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Maylight nimmer aansprakelijk.

artikel 6. Data 

 1. Alle door Maylight genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Maylight genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Maylight niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. 
 2. De enkele overschrijding van een door Maylight genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Maylight niet in verzuim. 

B.    ALGEMENE BEPALINGEN CURSUSSEN/OPLEIDINGEN

artikel 7. Aanmelding 

 1. Aanmelding kan via de Website. Als dit niet mogelijk is, kan je een schriftelijk verzoek naar Maylight sturen waarna Maylight een aanmeldingsformulier zal toezenden. 
 2. De aanmeldingstermijn voor een Cursus sluit twee weken voor de aanvangsdatum van de betreffende Cursus tenzij anders aangegeven. 
 3. Maylight behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren
 4. Je ontvangt bericht of je bent toegelaten. 
 5. Als het maximale aantal aanmeldingen voor een Cursus wordt overschreden, ontvang je  hierover eveneens bericht en indien mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende Cursus. 
 6. Er geldt een minimum aantal inschrijvingen om een Cursus door te laten gaan. 
 7. Wanneer een Cursus, vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum niet doorgaat, krijg je hiervan eveneens tijdig bericht. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch doorgeboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende Cursus van start gaat.
 8. Voor aanvang van de Cursus ontvang je een uitnodiging met een programma met aanvullende informatie.
 9. In gevallen waarin vanuit Maylight  door welke reden dan ook, de start van de opleiding niet op de afgesproken datum kan laten doorgaan, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, ongeval, familie- en/of weersomstandigheden of welke vormen van overmacht dan ook, dan zal de opleidingsperiode, waar mogelijk in onderling overleg met de cursisten, verschoven worden naar een latere datum, waarbij zo veel mogelijk eerder vastgestelde lesdagen gelijk wordt gehouden. Wanneer dit laatste niet mogelijk is, wordt de opleiding naar een later tijdstip verschoven. Hierbij geldt nog het volgende:
  1. Maylight zal de cursisten van de betreffende groep per mail op de hoogte stellen van de nieuwe opleidingsdata. Ook zullen de nieuwe data op de website van Maylight beschikbaar zijn. 
  2. De cursisten zal deelname aan de opleiding met de nieuwe data in heroverweging gegeven worden. Restitutie van de opleidingskosten is echter niet mogelijk, tenzij na onderling overleg en schriftelijke vastlegging daarvan anders is overeengekomen.

artikel 8. Annulering en wijziging

 1. Annulering, wijziging van data en/of Cursus dient schriftelijk danwel per email te geschieden.
 2. Vanaf het moment van online inschrijven en het automatisch verzenden van de inschrijfbevestiging naar de cursist voor een opleiding en/of workshop, via het online inschrijfformulier van Maylight, geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
  1. Deze wettelijke bedenktijd start vanaf de inschrijfdatum voor de opleiding, module en/of workshop, zoals aangegeven op de automatische bevestiging van inschrijving, die door de cursist ontvangen is op het email adres, dat de cursist op het inschrijfformulier aangegeven heeft.
  2. De cursist mag in de periode van 14 dagen vanaf deze inschrijfdatum zonder opgaaf van redenen kosteloos de inschrijving ontbinden.
  3. Gedurende de periode van 14 dagen vanaf deze inschrijfdatum, geldt deze inschrijving als een tijdelijke inschrijving.
 3. 14 dagen ná de inschrijfdatum voor een opleiding, module en/of workshop, wordt deze inschrijving automatisch definitief. Annulering van de inschrijving valt vanaf dat moment buiten de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en valt onder de annuleringsvoorwaarden, die in dit artikel uitgewerkt worden.
  1. Bij annulering door de cursist van een definitieve inschrijving voor een opleiding, module en/of workshop langer dan 14 dagen vóór de aanvangsdatum van de betreffende opleiding, module en/of workshop gelden de volgende bepalingen:
   1. Ter compensatie van administratiekosten en het opnieuw moeten aantrekken van een nieuwe cursist, wordt 20% van het cursusgeld van de betreffende opleiding, module en/of workshop in rekening gebracht.
   2. de gereserveerde plek in de opleidingsgroep wordt terstond vrijgegeven voor een andere cursist. De annulerende cursist kan geen aanspraak meer maken op de gereserveerde plek in de opleidingsgroep.
  2. Bij annulering door de cursist van een definitieve inschrijving voor een opleiding, module en/of workshop korter dan 14 dagen vóór de aanvangsdatum (na de sluiting voor inschrijving) van de betreffende opleiding, module en/of workshop gelden de volgende bepalingen:
   1. Ter compensatie van administratiekosten en het opnieuw moeten aantrekken van een nieuwe cursist, wordt 50% van het cursusgeld van de betreffende opleiding, module en/of workshop in rekening gebracht.
   2. de gereserveerde plek in de opleidingsgroep wordt terstond vrijgegeven voor een andere cursist. De annulerende cursist kan geen aanspraak meer maken op de gereserveerde plek in de opleidingsgroep.
  3. Bij annulering door de cursist van een definitieve inschrijving voor een opleiding, module en/of workshop tijdens de duur van de opleiding, module en/of workshop (achteraf) gelden de volgende bepalingen:
   1. Ter compensatie van administratiekosten en andere kosten en het niet meer kunnen aantrekken van een nieuwe cursist, wordt 75% van het cursusgeld van de betreffende opleiding, module en/of workshop in rekening gebracht.
  4. Maylight is ten alle tijde gerechtigd om af te wijken van alle bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Voor alle gevallen, waarvoor Maylight dit overweegt te doen, gelden de volgende aanvullende bepalingen:
   1. Maylight zal voor alle individuele gevallen bepalen wat de reden, de omstandigheden en de gevolgen van de annulering zullen zijn en naar eer en geweten beslissen of en hoe eventuele onkostenvergoeding vormgegeven zal worden. (Coulance regeling)
   2. Is er door ziekte of een andere ernstige reden sprake van dat de Opleiding niet door je afgemaakt kan worden, kan er gekeken worden of er plaats is in een Opleiding die later begint. Maylight is hiertoe echter niet verplicht.
   3. Bovenvermelde bedragen en percentages gelden ten alle tijden per Cursist per Cursus. Bij schriftelijk aangetoonde overmacht (dit ter beoordeling van Maylight) kan hiervan worden afgeweken.
 4. Maylight is ten alle tijden bevoegd om de opleiding, module en/of workshop éénzijdig te annuleren, waarbij de volgende aanvullende bepalingen gelden:
  1. De cursisten worden schriftelijk en/of per email op de hoogte gebracht van de annulering en de reden van de annulering. Verder worden de cursisten geïnformeerd over eventuele alternatieve mogelijkheden.
  2. De cursist, die zich ingeschreven heeft voor een door Maylight geannuleerde groep met te weinig definitieve inschrijvingen, kan in onderling overleg door Maylight op een wachtlijst geplaatst worden óf kan door de cursist kostenloos geannuleerd worden.
   1. Eventueel door Maylight gefactureerde en door de cursist betaalde lesgelden worden in geval van definitieve annulering aan de cursist gecrediteerd.
   2. Indien gewenst, kan de betreffende cursist tijdig bericht krijgen van een eventuele nieuwe aanvangsdatum van de opleiding, module en/of workshop.
  3. De cursist, die zich ingeschreven heeft voor een door Maylight geannuleerde groep met te veel definitieve inschrijvingen, kan in onderling overleg door Maylight op een wachtlijst geplaatst worden óf kan door de cursist kostenloos geannuleerd worden.
   1. Eventueel door Maylight gefactureerde en door de cursist betaalde lesgelden worden in geval van definitieve annulering aan de cursist gecrediteerd.
   2. Eventueel door Maylight gefactureerde en door de cursist betaalde lesgelden kunnen gebruikt worden voor de nieuwe groep.
   3. De betreffende cursist zal tijdig bericht krijgen van een nieuw geplande opleidingsgroep van de betreffende opleiding, module en/of workshop.

artikel 9. Organisatie

 1. De organisatie van alle Cursussen berust bij Maylight.
 2. Je dient je te houden aan de huisregels welke gelden voor de cursuslocatie. Bij gebreke hiervan is Maylight gerechtigd je de (permanente) toegang tot de cursuslocatie te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot enige terugbetaling of schadevergoeding.
 3. Maylight behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Cursus te wijzigen. Maylight zal je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Maylight behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

artikel 10. Kosten en facturering

 1. De kosten voor een Cursus en het eventuele Examen, staan bij elke Cursus op de Website vermeld en worden ook vermeld opo het moment van inschrijven voor een opleiding, module en/of workshop. Deze kosten worden ook vermeld in de automatische bevestiging per PDF, die op het moment van inschrijven naar de student verstuurd wordt. 
 2. De lesgelden zijn verschuldigd overeenkomstig de tarieven die gelden op het ogenblik van inschrijving en op de manier die je op het aanmeldingsformulier hebt aangegeven. Maylight zendt hiervoor één of meerdere factuur. Als je het verschuldigde lesgeld niet voldoet binnen de termijnen die op de factuur zijn aangegeven, is Maylight gerechtigd de lessen te staken zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 3. Je hebt geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden, als je niet of slechts in beperkte mate gebruik maakt van de lessen of het Examen. dit om de reden dat het niet mogelijk is om midden in de opleiding iemand anders op te roepen.
 4. Betaal je in termijnen, dan dien je nog steeds het resterende bedrag te voldoen. Ook dienen alle termijnen voldaan te zijn, om tot uitreiking van het certificaat en de inwijding over te kunnen gaan.

artikel 11. Lessen 

 1. De mate van ontwikkeling wordt aangepast aan ieder persoonlijk. Een ieders vooruitgang is individueel. Dit ligt ook aan de mate van oefenen thuis.
 2. Het is niet aan te raden een gemiste les in te halen in een andere groep. De energie is ondertussen zo aan elkaar aangepast, dat een ander daarin een storend element kan zijn. Het is dus beter, wanneer dat zo uitkomt, een les gewoon te missen. De stof wordt regelmatig herhaald.
 3. Een nieuwe groep moet altijd aan elkaar wennen. Geef elkaar de tijd en de ruimte. Soms komen er tijdens de opleiding persoonlijke stukken vrij, blokkades worden hierdoor opgeruimd.
 4. In incidentele gevallen waarin vanuit Maylight een lesdag niet kan doorgaan, zal Maylight, waar mogelijk in samenspraak met de cursisten, een nieuwe datum vaststellen, waarop de lesdag kan doorgaan.
 5. In geval van ernstige problemen, waardoor de hoofddocente de opleiding niet kan begeleiden, zal een door Maylight ingehuurde docent(e) de begeleiding van de lessen overnemen.
 6. Maylight verwacht bij deelname aan de altijd van je :
  1. De bereidheid om oude denkbeelden los te laten, er zit een deel kosmische kennis in de opleiding, noodzakelijk om inzichten te krijgen.
  2. De bereidheid alle oefeningen mee te doen, ook al vind je sommige oefeningen overbodig of vervelend.

artikel 12. Cliënten

 1. Maylight staat er niet achter om een cliënt met de medicatie van huisarts of specialist te laten stoppen. We werken met de artsen samen, niet tegen.
 2. Alle informatie omtrent cliënten is privé, er gaat geen informatie naar buiten of wordt in de huiselijke kring besproken.
 3. Toekomstbeelden kunnen meegedeeld worden, maar altijd als mogelijkheid. Ieder mens heeft zijn/haar vrije keuze. Het gevaar bij toekomstvoorspellingen is dat men naar de voorspelling gaat leven. Wij moeten ervoor zorgen dat de mens zijn/haar eigen vrije wil blijft behouden. Adviezen mogen gegeven worden.
 4. Benadrukt wordt dat Maylight er niet achter staat wanneer een diagnose wordt gesteld door één van onze Therapeuten/Masters. Een diagnose wordt gesteld door een arts. Wij kunnen stoorvelden aangeven waar iets aan gedaan kan/mag worden op energetisch niveau.
 5. Er wordt niet gesproken over zieke personen wanneer zij mogelijk zouden kunnen sterven. Het is je niet toegestaan deze informatie te geven, ook niet als de cliënt expliciet om deze informatie vraagt.

artikel 13. Inhoud opleiding en bereidheid

 1. Het programma van een Cursus staat beschreven op de Website en ander voorlichtingsmateriaal van Maylight. Maylight behoudt zich het recht voor wijzigingen hierin aan te brengen. Maylight zal je daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 2. Alle van of namens Maylight in het kader van een Cursus door jou verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.
 3. Maylight behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Cursus te wijzigen. Maylight zal je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Maylight behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

artikel 14. Certificering

 1. Als Avalon ELA-‐Energy Healer en Master wordt je ingeschreven in het Avalon ELA‐Energy Certificaten Register.
 2. Het nummer waaronder de Healer/Master ingeschreven is, staat op het certificaat.
 3. het Certificaten Register wordt door Maylight onderhouden.

artikel 15. Titels en logo's

 1. De titel Avalon ELA--‐energy Therapeut en Master mogen door elke gecertificeerde Therapeut en Master gevoerd worden.
 2. De titels mogen op websites, brochures, visitekaartjes en andere vormen van publicaties gezet worden. Gebruik van deze titel dient echter altijd samen met het Avalon ELA--‐Energy logo te zijn in groot, medium of klein formaat.
 3. Bij beëindiging van de certificering om wat voor reden dan ook, vervallen de genoemde rechten in dit artikel. 

C.    CURSUSSEN EN MODULES

artikel 16. Bijzonderheden

 1. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je verbind je aan het totaal aantal dagen die staan voor de cursus/module.
 2. Benadrukt wordt dat Maylight er niet achter staat wanneer een diagnose wordt gesteld. Een diagnose wordt alleen gegeven door een arts. Wel kunnen we stoorvelden aangeven waar iets aan gedaan kan worden op energetisch niveau.

D.    AVALON ELA-ENERGY HEALER, VERVOLGOPLEIDINGEN AVALON ELA-ENERGY KINDER-, VOEDINGS-, DIEREN-, KLANK- EN ZIELSOPSTELLINGSTHERAPEUT EN AVALON COLLEGE

artikel 17. Bijzonderheden

 1. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je verbindt je aan de hele opleiding of jaargang (in het geval van het Avalon College), dus 10 lesdagen.
 2. Benadrukt wordt dat Maylight er niet achter staat wanneer een diagnose wordt gesteld. Een diagnose wordt alleen gegeven door een arts. Wel kunnen we stoorvelden aangeven waar iets aan gedaan kan worden op energetisch niveau.

E.    OPLEIDING MEDIUMSCHAP JAAR 1, MEDIUMSCHAP JAAR 2 EN MEDIUMSCHAP COLLEGE

artikel 18. Bijzonderheden

 1. Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Je verbind je aan de totale opleiding, dus 1 jaargang bestaande uit 10 lesdagen, daarna kun je zelf beslissen of je verder wilt.
 2. In de opleiding zit een stuk healing. Benadrukt wordt dat Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training er niet achter staat wanneer een diagnose wordt gesteld. Een diagnose wordt alleen gegeven door een arts. Wel kunnen we stoorvelden aangeven waar iets aan gedaan kan worden op energetisch niveau. 

F.    OPLEIDING AVALON ELA-ENERGY MASTER 

artikel 19. Bijzonderheden

 1. Je verbindt je aan de totale training op locatie inclusief enkele dagen bij Maylight, bestaande uit het totaal aantal dagen dat voor deze opleiding staat. De opleiding duurt van de begindatum tot de einddatum, die in het aanmeldingsformulier en in de bevestiging staan vermeld. Gedurende de periode op locatie is er één vrije dag en één stiltedag. De precieze data worden vóór aanvang van de opleiding bekend gemaakt. Het precieze programma wordt bij aankomst bekend gemaakt.
 2. Een groep moet aan elkaar wennen, geef elkaar de kans en de ruimte.
 3. Wanneer de Masteropleiding gevolgd wordt vragen wij de volgende persoonlijke instelling:  bereidheid om oude beelden/denkpatronen los te laten, de bereidheid alle oefeningen mee te doen, bereidheid het ego ondergeschikt te laten zijn aan het Hoger Doel, alle maaltijden mee te beleven en mee te werken aan een totale inwendige reiniging en soberheid/dienstbaarheid en hulpvaardigheid te bieden daar waar nodig.
 4. De gehele opleiding dient betaald te zijn, alvorens over te kunnen gaan tot uitreiking van het certificaat.

artikel 20. Start Opleiding

 1. In gevallen waarin vanuit Maylight door welke reden dan ook, de start van de opleiding niet op de afgesproken datum kan laten doorgaan, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, ongeval, familie- en/of weersomstandigheden of welke vormen van overmacht dan ook, dan zal de opleidingsperiode, waar mogelijk in onderling overleg met de cursisten, verschoven worden naar een latere datum, waarbij zo veel mogelijk eerder vastgestelde lesdagen gelijk wordt gehouden. Wanneer dit laatste niet mogelijk is, wordt de opleiding naar een later tijdstip verschoven. Hierbij geldt tevens het volgende:
  1. Maylight zal de cursisten van de betreffende groep per mail op de hoogte stellen van de nieuwe opleidingsdata. Ook zullen de nieuwe data op de website van Maylight beschikbaar zijn.
  2. De cursist zal deelname aan de opleiding met de nieuwe data in heroverweging gegeven worden. Restitutie van de volledige opleidingskosten is echter niet mogelijk. Vanwege de door Maylight gemaakte kosten voor organisatie en boekingen van ruimten, wordt 25% van het totale bedrag voor de Avalon ELA-energy Master opleiding niet gerestitueerd.
 2. In incidentele gevallen waarin vanuit Maylight een lesdag niet kan doorgaan, zal Maylight, waar mogelijk in samenspraak met de cursisten, een nieuwe datum vaststellen, waarop de lesdag kan doorgaan.
 3. In geval van ernstige problemen, waardoor de hoofddocente de opleiding niet kan begeleiden, zal een door Maylight ingehuurde docent(e) de begeleiding van de lessen overnemen.
 4. Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de cursist, is geen restitutie van de opleidingskosten mogelijk.

artikel 21. Annuleringsverzekering

 1. Indien jij door ziekte niet of niet volledig kan deelnemen aan de Opleiding, wordt er in goed overleg naar een oplossing gezocht. Maylight is hierbij echter nergens toe verplicht.
 2. Het is aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten voor de periode van de opleiding op locatie, tijdens welke je zult verblijven op deze locatie. 
 3. Het afsluiten van deze annuleringsverzekering is je eigen verantwoordelijkheid Maylight kan niet bemiddelen bij het aangaan van een annuleringsverzekering. 
 4. Maylight is niet aansprakelijk voor een mogelijke afwijzing van een kostenvergoeding bij een annuleringsverzekering. 

G.    UITOEFENING PRAKTIJK AVALON ELA-ENERGY HEALER, MASTER 

artikel 22. Channelen 

 1. Wanneer je zelf Avalon ELA-energy Healer opleidingsdagen gaat geven, zal Marion Berndsen voor die betreffende opleidingsdagen het channelen blijven verzorgen, totdat De Raad anders doorgeeft. Dat wil zeggen dat de opleiding die je als Avalon ELA-energy Master zult geven uit twee delen zal bestaan. Deel één zal geheel verzorgd worden door jou als Avalon ELA-energy Master en zal bestaan uit praktische oefeningen en initiaties waarbij informatie van vorige levens van je cliënt doorgegeven worden via jouw eigen gids. Het tweede deel van de opleiding, die jij als Avalon ELA-energy Master zult geven, zal bestaan uit het channelen van De Raad, die geheel door Marion verzorgd zal worden.
 2. Daarnaast zal Marion Berndsen uit naam van Maylight voorlopig ook de Avalon ELA-energy Healer basisopleiding blijven geven als overlapping totdat de uitbreiding van de Avalon ELA-energy toelaat dat Marion Berndsen uit naam van Maylight de theoretische component van de opleiding over kan dragen aan de Avalon ELA-energy Masters.
 3. Het is Avalon ELA-energy Masters, zonder schriftelijke toestemming van Maylight, niet toegestaan om de Avalon ELA-energy vervolgopleidingen aan te bieden, tot het repertoire aan Avalon ELA-energy Master Opleidingen zich op zo’n wijze heeft uitgebreid dat ook voor de vervolgopleidingen Master opleidingen beschikbaar zijn.
 4. Geregistreerde Avalon ELA-energy Masters hebben voorrang bij de selectie voor het volgen van de Master opleidingen voor de Avalon ELA-energy vervolgopleidingen.
 5. Het is toegestaan, zelfs toe te juichen, les te geven in het buitenland. Het channelen van De Raad zal dan aangeboden worden via Skype.

H.    ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN TIJDENS EN NA OPLEIDINGEN,WORKSHOPS EN MODULEN

artikel 23. Avalon ELA Energy Platform

 1. Via een jaarlijkse bijdrage kun je meegenomen worden in de promotie activiteiten voor de Avalon ELA-energy healing methode waarbij je met naam en toenaam van je eigen praktijk aangemerkt zult wordt als “Avalon ELA-energy Therapeut”, eventuele specialisaties en “Master”. 
 2. Er zijn verschillende varianten van deelneming mogelijk. Deelname is niet verplicht.
 3. Als Avalon ELA-‐Energy Master, zal je indien je niet deelneemt aan het Avalon ELA-‐Energy Platform een vergoeding gevraagd worden voor de registratiekosten in het Certificaten Register en het maken en toesturen van certificaten voor elke cursist, die jij opleidt. Deze kosten hangen af van het aantal cursisten, dat je opgeleid hebt.
 4. Je kan op aanvraag toegang verstrekt krijgen tot het besloten gedeelte van de Website voor invoer van gegevens. Hiervoor dien je het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden. 
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Je dient je persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Je garandeert Maylight dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en je bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Maylight is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 6. Je erkent dat Maylight te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen in het geval dat je onjuiste gegevens hebt verstrekt, onrechtmatig handelt ten opzichte van ons of een derde dan wel dat je je niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst houdt. 
 7. Je staat in voor de juistheid en volledigheid van je geregistreerde gegevens en je dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen.
 8. Het recht tot gebruik van het account komt enkel en alleen aan jou toe. Het is daarom niet toegestaan om dit recht over te dragen.

artikel 24. Mijn Maylight

 1. Studenten van Maylight krijgen toegang tot de online omgeving, die onderdeel is van de website van Maylight genaamd: Mijn Maylight. In deze omgeving kan de student een persoonlijke overzicht inzien van de opleidingen, modulen en/of workshops met alle bijhorende lesdagen.
  1. Vanuit dit overzicht kan de student relevant lesmateriaal, geluidsopnamen en dergelijken voor persoonlijk gebruik.
  2. De student staat Maylight toe om vanuit dit persoonlijke opleidingsoverzicht aan de student te vragen om een online evaluatie in te vullen betreffende de door de student gevolgde opleidingen, modules en/of workshops. De resultaten van deze online evaluatie worden door Maylight vertrouwelijk behandeld.
 2. Maylight zal inloggegevens verstrekken aan alle studenten met een definitieve inschrijving voor een opleiding, module en/of workshop.
  1. De student is medeverantwoordelijk voor het gebruik van het Mijn Maylight account.
  2. De student dient zijn/haar persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden.
  3. Student garandeert Maylight dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en student is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.
  4. Maylight is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 3. Toegang tot Mijn Maylight blijft mogelijk ná afronden van een opleiding, module en/of workshop. Hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:
  1. De student erkent dat Maylight te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen in het geval dat de student onjuiste gegevens heeft verstrekt, onrechtmatig handelt ten opzichte van Maylight of een derde dan wel dat de student zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst houdt. 
  2. De student staat in voor de juistheid en volledigheid van diens geregistreerde gegevens en de student dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen. Maylight vraagt enkel om een gebruikersnaam en een geldig en in gebruik zijnd email adres. NAW gegevens worden niet opgeslagen in Mijn Maylight.
  3. Het recht tot gebruik van het account komt enkel en alleen aan de student toe. Het is daarom niet toegestaan om dit recht over te dragen.

 I.    BIJZONDERE BEPALINGEN VERKOOP ARTIKELEN 

artikel 25. Levering

 1. Levering van de producten vindt, zo mogelijk, plaats binnen vijf werkdagen.
 2. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Maylight zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
 3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Maylight. 
 4. Maylight is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de jou of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Maylight. 
 5. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Maylight kan worden toegerekend. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat je aan Maylight hebt opgegeven.
 6. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Maylight kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 7. Maylight is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door enige door Maylight ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.
 8. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Maylight zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

artikel 26. Reclames

 1. Je hebt de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dien je uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Maylight te melden. 
 2. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft Maylight de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 

J.    VERGOEDINGEN EN DUUR OVEREENKOMSTEN

artikel 27. Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn tenzij schriftelijk anders aangegeven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 
 2. Maylight stuurt je per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst.
 3. In geval van automatische incasso dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening.
 4. Betaling dient in ieder geval steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Maylight aan te geven wijze. 
 5. Indien je in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan ben je van rechtswege in verzuim. Je bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien je in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van je verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,00. In het geval dat je de Overeenkomst hebt gesloten in je hoedanigheid van Consument, worden de kosten berekend conform de Wet Incassokosten en vindt het aanmaningstraject plaats volgens de wettelijk voorgeschreven wijze. 

artikel 28. Opschorting en ontbinding

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van jou of Maylight in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd je verplichting de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
 3. Maylight is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: 
  1. jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst Maylight ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. Maylight heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan jou of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op jou volledig zijn voldaan.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maylight op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Maylight de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 6. Maylight is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van voortijdige beëindiging conform dit artikel. 

artikel 29. Herroepingsrecht bij Koop op Afstand 

 1. Let op: dit artikel geldt niet in het geval dat je bij Maylight voor zakelijke doeleinden hebt gekocht, bijvoorbeeld voor levering aan je cliënten. Het Herroepingsrecht is dan uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Bij de aankoop van zaken middels de Website heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de Consument. 
 3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Maylight retourneren, conform de door Maylight verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 5. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Maylight dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 6. Maylight behoudt het recht om geretourneerde zaken (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, de zaak is gebruikt of door toedoen van jou is beschadigd.
 7. Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Maylight melding gemaakt te worden van de naam van de Consument, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Maylight zal daarna het retouradres aan Consument doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 8. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 9. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:
  1. zaken die door Maylight tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument; 
  2. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  3. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. digitale producten waarvan de verzegeling is verbroken.
  5. de door Maylight verleende diensten zoals cursussen, opleidingen, congressen etc. Al deze diensten zijn tijdgebonden en vallen daardoor niet onder de Wet Koop op Afstand.

K.    AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN KLACHTEN

artikel 30. Aansprakelijkheid

 1. Maylight zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Maylight mag worden verwacht.
 2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Maylight geleverde diensten en zaken de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Maylight slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 4. De aansprakelijkheid van Maylight is daarom beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken dan wel de vergoeding welke Maylight voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden.
 5. Bovendien is de aansprakelijkheid van Maylight in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
 6. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Maylight of haar leidinggevenden.
 7. Maylight is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door jou geleden directe vermogensschade is Maylight niet aansprakelijk.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Maylight en de door Maylight bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 9. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, doorgave van channelen, ideeën, meningen en/of instructies, welke door Maylight aan jou wordt verstrekt, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Maylight kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Maylight aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van jouw handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op hiervoor bedoelde informatie. Je vrijwaart Maylight, Marion Berndsen, Roger Lenoir en de eventueel andere door Maylight ingeschakelde docenten voor vorderingen van derden als deze aanspraken verband houden met door Maylight geleverde informatie, diensten of producten.

artikel 31. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 
 2. Maylight is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden. 
 3. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening middels internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van Maylight maar tevens ten behoeve van de door Maylight ingeschakelde hosting provider.
 4. Maylight kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Maylight ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maylight gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Je bent gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

artikel 32. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dien je in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst schriftelijk te melden aan Maylight. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maylight in staat is adequaat te reageren.
  1. Maylight zal, indien nodig, de klachten procedure in gang zetten. Deze klachten procedure is uitgewerkt in het document "Klachtenregeling Maylight ISMT". Dit document is in te zien op de website van Maylight en kan aldaar ook worden gedownload en worden afgedrukt.
  2. Maylight is aangesloten bij Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) en beschikt via deze aansluiting over een onafhankelijke geschillencommissie. De klachtenregeling Maylight ISMT verwijst naar CAT.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Maylight de diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door jou schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Maylight slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 26.

L.    OVERIGE BEPALINGEN

artikel 33. Geheimhouding 

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Maylight verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen over jou. Jij kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van jou is Maylight niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de jou ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Maylight voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Behoudens schriftelijke toestemming van Maylight ben jij niet gerechtigd om vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie over Maylight, Marion Berndsen, Roger Lenoir en je medecursisten, die voortvloeit uit contactmomenten tijdens of buiten de lesdagen publiek te maken.
 4. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

artikel 34. Persoonsgegevens

 1. Maylight zal je gegevens opnemen in een geautomatiseerd systeem. Je bent verplicht aan Maylight de voor de cursusadministratie noodzakelijke informatie te verschaffen.
 2. Maylight zal de opgenomen gegevens niet aan derden verstrekken tenzij anders is overeengekomen en de bepalingen voortvloeiende uit de wet Persoonsregistratie in acht nemen.
 3. Je hebt op elk moment het recht Maylight te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Maylight kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens die middels het internet zijn verzonden niet 100% garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Maylight op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
 4. Maylight treft alle technische voorzorgsmaatregelen om de veiligheidvan het contact met geautomatiseerde systemen te waarborgen.

artikel 35. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van de Overeenkomst door Maylight tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van Maylight, totdat de door jou verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 2. Maylight kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Maylight onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat jij alle aan Maylight verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. De door Maylight aan jou geleverde of ter beschikking gestelde zaken zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan jou volledig voor jouw rekening en risico

artikel 36. Intellectuele eigendom 

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom evenals soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van kennis en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Maylight aan jou geleverde zaken en Diensten komen uitsluitend toe aan Maylight.
 2. Al het lesmateriaal inclusief de registraties en de uitwerkingen van het channelen van De Raad blijven eigendom van Maylight Het lesmateriaal en de uitwerkingen van het channelen van De Raad zijn uitsluitend voor eigen inzage en mogen niet gebruikt worden voor eigen opleidingen/boeken en/of andere publicaties zonder expliciete schriftelijke toestemming van Maylight
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal geen gebruik worden gemaakt van de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van Maylight voor het trainen, opleiden en ontwikkelen van anderen in hun functioneren; evenmin mag een en ander worden doorverkocht voor welk doel dan ook.
 4. Op de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van Maylight is het auteursrecht en merkenrecht van toepassing.
 5. Het reproductierecht op cursusmateriaal berust bij Maylight. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maylight. Bij overtreding van deze bepaling is Maylight gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.
 6. Het is je niet toegestaan op basis van de door Maylight verzorgde Cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maylight.
 7. Maylight heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van jou ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeur je een boete van EUR 5.000,-- voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Maylight geldend kan maken.

artikel 37. Toepasselijk recht en voorwaarden

 1. In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk zijn, beslissen Marion Berndsen en/of Roger Lenoir namens Maylight. Uiteraard met inachtname van het in dit artikel bepaalde.
 2. Op alle Overeenkomsten tussen jou en Maylight is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Maylight op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en op te slaan middels de Website.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Maylight.
 6. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan